ปรัชญา "เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี ก้าวสู่ระดับสากล"

วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำด้านให้บริการการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเน้นการวิจัยและสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หลักสูตรการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(ออนไลน์)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ปริญญาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าววิทยาลัย

Designed by Suphanut Kathong.