ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาลัย

Thailand Digital Awards 2018

โครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ดำเนินโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "(T...

รางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" ประจำปี 2560

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดงานสังสรรค์ฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต และได้ประกาศเกียรติคุณแก...

ตอนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณบดีวิทยาลัย ICT ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน ต้อนรับ คณาอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี @ ม.อุบลฯ จำนวน 16 ท่าน เข้าอบรบ Workshop ด้าน ERP โดย อ.ส...

รางวัล "Best Executive AEC Awards 2017"

คณะกรรมการกิจการมวลชนและสารนิเทศ สภานักวิชาการประจำคณะกรรมการสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สช...

Designed by NZ Digital Media.