ซอฟต์แวร์สาธารณสุข

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุต

Hackathon 2014

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแข่งขัน IT RSU HACKA

IT SUMMER 2014

IT SUMMER 2014 เตรียมความพร้อมสู่ AEC : เดินทางเรียนรู้จากประสบกา

หน่วยธุรกิจ

ตึกรัตนคุณากร ชั้น 10 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

52/347 เมืองเอก ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก จังหวัด ปทุมธานี 12000.

โทรศัพท์:(662) 997-2200-30 ต่อ

Powered by Department of Information Technology